Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego MEA CLINIC Sp z o.o.


 
 1. Postanowienia ogólne
 2. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego; organizacja oraz zadania jednostki i komórek organizacyjnych
  Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
 3. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
  Prowadzenie dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej
 4. Prawa i obowiązki pacjenta; reklamacje
  Zasady współpracy z lekarzami
  Sposób kierowania podmiotem leczniczym
 5. Postanowienia końcowe

 


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I

 

§ 1
(Podstawa działania)

MEA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) na podstawie:

1) Obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

 • a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • b) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty;

2) Wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi rejestrowej: 000000197282, organ rejestrowy: Mazowiecki Urząd Wojewódzki;

3) Regulaminu organizacyjnego. 

 

§ 2
(Oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego)

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą MEA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 16 LU 2.
 2. MEA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477402 i zwana jest dalej „Podmiotem” lub „Centrum Medyczne”.
 3. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym MEA CLINIC.

 

§3
(Regulamin)

 1.  Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 • 1) cele i zadania Podmiotu leczniczego;
 • 2) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 • 3) rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • 4) proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń;
 • 5) organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • 6) prowadzenie dokumentacji w Podmiocie leczniczym;
 • 7) organizację i zadania pracowników zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;
 • 8) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;
 • 9) prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa pacjenta w zakresie składania reklamacji;
 • 10) zasady współpracy z lekarzami;
 • 11) sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

 

§ 4
(Siedziba)

Siedzibą Podmiotu leczniczego jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Burakowska 16 LU2, 01-066 Warszawa.

 

§ 5
(Miejsce udzielania świadczeń)

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia MEA CLINIC, mieszczące się pod adresem: ul. Burakowska 16 LU2, 01-066 Warszawa.

 

§ 6
(Cel)

Celem Podmiotu leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – leczniczych usług specjalistycznych, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

 

§ 7
(
Zadania)

Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:

 1. udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności – diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wykonywanie drobnych zabiegów w znieczuleniu miejscowym;
 2. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 3. prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej;
 4. działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;
 5. współuczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8
(Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych)

 1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie następujących funkcji ochrony zdrowia:
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinach:
  a) otolaryngologia (1610) ;
  b) dermatologia (1200);
  c) chirurgia plastyczna (1550);
  d) medycyna estetyczna (9000);

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO; ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA JEDNOSTKI I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

II

 

§ 9
(
Struktura organizacyjna)

 

 1. Strukturę organizacyjną MEA CLINIC stanowią komórki organizacyjne:
  01  – (1550) Poradnia Chirurgii Plastycznej – drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym;
  09 – (1200) Poradnia Dermatologiczna– drobne zabiegi w znieczuleni miejscowym;
  26 – (1610) Poradnia Otorynolaryngologiczna
  09 – (9000) Poradnia Medycyny Estetycznej
  031 – (9450) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Kody resortowe dziedziny medycyny, stanowiący X część systemu kodów identyfikacyjnych: 41,05, 09, 26)
 2. Zabiegi kosmetologiczne podlegają pod komórkę Medycyny Estetycznej (9000)

 

§ 10
(
Jednostka organizacyjna i jej zadania)

 1. Jednostką organizacyjną Podmiotu leczniczego jest MEA CLINIC mieszczące się w Warszawie przy ul. Burakowskiej 16 LU 2, 01-066.
  Do zadań jednostki organizacyjnej MEA CLINIC, o której mowa w ust. 1, należą w szczególności:
 • 1) realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań przydzielonych w oparciu o postanowienia Regulaminu, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub inne obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały osób zarządzających Podmiotem lub zarządzenia managera;
 • 2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań MEA CLINIC;
 • 3) opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego MEA CLINIC na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów oraz innych programów przyjętych w MEA CLINIC;
 • 4) działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną jednostkę organizacyjną;
 • 5) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań zleconych przez Członka Zarządu oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów obowiązującego prawa;
 • 6) opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma właściwych organów administracji publicznej w zakresie zadań jednostki organizacyjnej;
 • 7) prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności Podmiotu w zakresie działania danej jednostki organizacyjnej;
 • 8) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji;
 • 9) przestrzeganie zasad zarządzania jakością ISO norma PN-EN ISO 9001:2015, w tym misji i celów strategicznych Podmiotu;
 • 10) realizowanie innych zadań, przypisanych podmiotom leczniczymi i określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 11
(Kierowanie Podmiotem oraz współdziałanie wewnątrz Podmiotu)

 1. Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz każdy Członek Zarządu –zgodnie z reprezentacją wynikającą z umowy spółki i rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Członkowie Zarządu MEA CLINIC oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w MEA CLINIC, zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
 • Współdziałanie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

III

 

§ 12
(Organizacja świadczeń zdrowotnych)

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:
  a) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
  b) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;
  c) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego w MEA CLINIC;
  d) zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.
 3. Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 4. Świadczenia wykonywane w podmiocie leczniczym w poszczególnych komórkach:

  01  – (1550) Poradnia Chirurgii Plastycznej:
  1. Konsultacja lekarska
  2. Drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym:  redukcja poduszek Bitchata, plastyka powiek, korekta uszu, lip-lift, liposukcja podbródka, usuwanie blizn, rekonstrukcja płatka ucha, usuwanie zmian skórnych i naskórkowych
  3. Zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym: całkowita korekta nosa, facelift, lifting czoła, lifting szyi, lipotransfer, plastyka brody

  09 –   (1200) Poradnia Dermatologiczna:
  1. Konsultacja lekarska;
  2. Usuwanie blizn;
  3. Usuwanie znamion;
  4. Usuwanie przebarawień;
  5. Zamykanie teleangiektazji;
  6. Dermatoskopia; 
  7. Usuwanie zmian skórnych i naskórkowych.

  26 –  (1610) Poradnia Otorynolaryngologiczna
  1. Konsultacja lekarska;
  2. Płukanie uszu;
  3. Badanie endoskopowe.

  09 – (9000) Poradnia Medycyny Estetycznej
  1. Konsultacja lekarska;
  2. Zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, nici PDO oraz innych produktów o działaniu przeciwstarzeniowym;
  3. Delikatne zabiegi o działaniu przeciwstarzeniowym;
  4. Zabiegi odmładzające z zastosowaniem lasera frakcyjnego oraz mezoterapii mikroigłowej.

  031 - (9450) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Kody resortowe dziedziny medycyny, stanowiący X część systemu kodów identyfikacyjnych: 41,05, 09, 26)

 5. Zabiegi kosmetologiczne podlegają pod komórkę Medycyny Estetycznej (9000).

 

§ 13
(Godziny otwarcia)

 1. Centrum Medyczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00, w pierwsze i ostatnie soboty miesiąca od 10:00 do 15:00.
 2. Informacje o godzinach otwarcia MEA CLINIC są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie MEA CLINIC oraz na stronie internetowej https://www.meaclinic.pl.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia MEA CLINIC, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem recepcji w trakcie rejestracji świadczenia.
 4. Wyniki badań można odbierać w recepcji w godzinach otwarcia MEA CLINIC.

 

§ 14
(Rejestracja)

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
 • 1) w siedzibie MEA CLINIC;
 • 2) telefonicznie;
 • 3) internetowo na stronie https://www.moment.pl/mea-clinic 2. Pacjent zgłaszając się do Podmiotu leczniczego w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie:
  - dokument potwierdzający tożsamość;

 

§ 15
(Płatności za świadczenia zdrowotne)

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot leczniczy są dla pacjenta:
 • Odpłatne;
 • Świadczenia zdrowotne udzielane w Podmiocie leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz pacjentów MEA CLINIC wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w ramach możliwości MEA CLINIC, w godzinach jego otwarcia. 

 

§ 16
(Wysokość opłat za świadczenia)

 1. Podmiot pobiera opłaty zgodnie z cennikiem (Załącznik 1) w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego:
  1) pacjentowi, który indywidualnie opłaca wizytę (wizyta prywatna).
 2. Wysokość aktualnych opłat określa cennik, znajdujący się na stronie www.meaclinic.pl. Informacje na temat cen można uzyskać też u pracownika recepcji.

 

§ 17
(Zasady udzielania świadczeń odpłatnych)

 1. Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane:
  1) w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla pacjentów;
  2) w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
  3) zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
 3. Godziny otwarcia MEA CLINIC i sposób rejestracji określone są w § 13 i 14.

 

§ 18
(Obowiązek niesienia pomocy w sytuacjach nagłych)

 1. Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.
 2. Lekarz jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia pacjenta.
 3. Jeżeli pacjent będący na wizycie wymaga transportu medycznego i hospitalizacji, to lekarz udzielający świadczenia jest zobowiązany wezwać zespół ratownictwa medycznego.

 

§ 19
(Sposoby płatności)

 1. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę podczas rejestracji w recepcji przed umówioną wizytą. Niektóre rodzaje świadczeń zdrowotnych wymagają przedpłaty na konto nr Credit Agricole 36194010763159851200000000. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu uiszczenia należności.
 2. Dostępnymi w MEA CLINIC formami płatności są:
 • 1) gotówka;
 • 2) karta płatnicza;
 • 3) przedpłaty;
 • 4) faktury przelewowe;
 • 5) system ratalny –MediRaty;
 • 6) karta podarunkowa.
 1. Po dokonaniu płatności za usługę MEA CLINIC wystawia dokument potwierdzający płatność w poniższych formach:
 • paragon fiskalny
 • faktura
 • voucher/bon podarunkowy

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

IV

 

§ 20
(Współpraca z innymi podmiotami)

 1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego odbywają się w:
 • EVA CLINIC, ul. Kazimierza Króla 39, 04-854 Warszawa
 • ORTOPEDIKA, ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa

 

§ 21
(Inne usługi)

 1. MEA CLINIC może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.
 2. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów MEA CLINIC.

 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKŁADZIE LECZNICZYM ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

V

 

§ 22
(Sporządzanie dokumentacji)

 1. Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.
 2. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent –także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej.

 

§ 23
(
Treść dokumentacji medycznej)

 1. Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg, upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia), niezwłocznie przekazuje się po zakończeniu wizyty do recepcji.
 3. We wpisie z każdej wizyty muszą się znaleźć następujące informacje:
  a) cel wizyty;
  b) dane z badania podmiotowego (obejmujące dolegliwości i problemy, z które zgłasza pacjent);
  c) dane z badania przedmiotowego (obejmujące wszystkie przeprowadzone badania przez lekarza i ich wyniki);
  d) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, napisane słownie w języku polskim oraz za pomocą kodu ICD-10;
  e) zlecenia badań, jeżeli zostały wydane;
  f) zalecenia, jeżeli zostały wydane;
  g) informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach, jeżeli zostały wydane;

 

§ 24
(Przechowywanie dokumentacji)

 1. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną, o której mowa w § 25 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach:
 • 1) siedziby MEA CLINIC;
 • 2) Dokumentacja administracyjna i pracownicza jest w pomieszczeniach siedziby MEA CLINIC. Dokumenty archiwalne, rachunkowe oraz dokumentację kadrową przechowuje zewnętrzne biuro rachunkowe.

 

§ 25
(
Dokumentacja medyczna –rodzaje)

 1. Zadaniem Podmiotu leczniczego jest prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych.

  Dokumentacja medyczna składa się z:
  1) dokumentacji indywidualnej wewnętrznej;
  2) dokumentacji indywidualnej zewnętrznej;
  3) wewnętrznej dokumentacji zbiorczej.

 2. Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowi historia zdrowia i choroby pacjenta.
 3. Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią:
  1) skierowania do szpitala lub innych podmiotów zewnętrznych;
  2 )skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje;
  3) zaświadczenia;
  4) orzeczenia;
  5) opinie lekarskie;
  6) zwolnienia lekarskie.

 4. MEA CLINIC prowadzi archiwum dokumentacji medycznej pacjentów.
 5. Obowiązkiem Podmiotu leczniczego jest ponadto:
  1) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej;
  2) rejestracja zgonów oraz ich zgłaszanie do uprawnionych organów oraz wydawanie wymaganych prawem dokumentów.

 

§ 26
(Wewnętrzna dokumentacja medyczna)

 1. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu MEA CLINIC udzieliło świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu leczniczego.
 2. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu zakończono udzielać świadczenie zdrowotne przekazywana jest do archiwum.

 

§ 27
(Udostępnianie dokumentacji medycznej)

 1.  Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1) do wglądu w MEA CLINIC;
  2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5) na informatycznym nośniku danych.

 3. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 4. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 5. Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej następuje w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.
 6. W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej w MEA CLINIC pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

 

§ 28
(Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej)

 1. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków Podmiot nie pobiera opłat.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA; REKLAMACJE

VI

 

§ 29
(Prawa pacjenta)

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w MEA CLINIC poprzez:
  1) okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta;
  2) umieszczenie spisu praw pacjenta w miejscu ogólnodostępnym.
 3. Pacjent, w tym małoletni po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 4. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą pacjenta.

 

§ 30
(Zgoda pacjenta)

 1. Przeprowadzanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego może być wykonane po wyrażeniu zgody przez pacjenta na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Zgoda pacjenta na niektóre świadczenia zdrowotne udzielana jest na formularzach zgody poinformowanej dostępnych w MEA CLINIC.

 

§ 31
(Obowiązki lekarza w zakresie informowania)

1.Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne.

2.W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 

§ 32
(Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych małoletnim)

 1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego.
 2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub ustnej.
 3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

 

§ 33
(Dokumentowanie zgody)

Wszystkie okoliczności związane z udzieleniem zgody przez pacjenta lub jej odmową podlegają wpisowi do historii zdrowia i choroby pacjenta.

 

§ 34
(Informacje dla pacjenta)

 1. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta są:
  1) udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania;
  2) okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych;
  3) wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych.
 2. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.
 3. Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zapisania się na wizytę, jednakże o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia czekających pacjentów. 4.Podmiot leczniczy informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do pacjenta, w tym okrycia wierzchnie.

 

§ 35
(Obowiązki Pacjenta)

 1.  Do obowiązków pacjenta należy:
  1) przestrzeganie regulaminu Podmiotu leczniczego;
  2) przestrzeganie zakazów obowiązujących w MEA CLINIC;
  3) przestrzeganie zasad higieny osobistej;
  4) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
  5) posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  6) szanowanie mienia Podmiotu leczniczego.
 2. Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika recepcji lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty.
 3. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.

 

§ 36
(Zakazy)

 1. Zakazuje się na terenie MEA CLINIC prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa MEA CLINIC.
 2. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie MEA CLINIC.
 3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Centrum Medycznego.

 

§ 37
(Wizyta) 

 1. Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji MEA CLINIC na minimum 5 minut przed planowaną godziną wizyty w celu zarejestrowania się w recepcji.
 2. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, lekarz ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.
 3. W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest obowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty. Podmiot leczniczy ma prawo żądania przedpłaty na kolejne wizyty wobec pacjenta, który 3-krotnie nie poinformował wcześniej o odwołaniu wizyty i nie stawił się na wizytę.
 4. W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.
 5. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent obowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.

 

§ 38
(Reklamacje)

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w MEA CLINIC, ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej w rejestracji/telefonicznie lub na adres mailowy manager@meaclinic.pl.
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana listownie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI

VII

 

§ 39
(Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne)

Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności:

 1. punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;
 2. informowanie o planowanych nieobecnościach w pracy z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem;
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Podmiotu leczniczego;
 4. weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta umówionego na wizytę;
 5. informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi świadczeniami zdrowotnymi;
 6. weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;
 7. informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i konieczności ich uiszczania;
 8. noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;
 9. zwrot klucza do gabinetu lekarskiego oraz dokumentacji medycznej do recepcji po zakończeniu pracy;
 10. uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez MEA CLINIC.

 

§ 40
(Zakazy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne)

Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno:

 1. pobierać jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 2. przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody kierownictwa MEA CLINIC;
 3. skracać czasu trwania wizyt;
 4. udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 5. przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich niewspółpracujących z MEA CLINIC.

 

SPOSÓB KIEROWANIA PODMIOTEM LECZNICZYM

VIII

 

§ 41
(Kierowanie podmiotem leczniczym)

 1. Kierowanie Podmiotem leczniczym należy do kompetencji wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki i rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Członkowie Zarządu mogą powierzyć określone czynności z zakresu zarządzania MEA CLINIC pracownikowi zwanemu Managerem MEA CLINIC na podstawie stosownych umów lub pełnomocnictw.
 3. Do kompetencji osób zarządzających Podmiotem leczniczym należy:
  1) reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz;
  2) prowadzenie bieżących spraw Podmiotu związanych z administrowaniem i organizacją jego pracy;
  3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Podmiotu leczniczego –zgodnie z jego celem, umową spółki oraz kierunkami przyjętymi przez wspólników;
  4) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników w celu osiągnięcia przez spółkę jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;
  5) kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku spółki wśród pracowników oraz na rynku;
  6) podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami;
  7) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy;
  8) kierowanie pracą podległego personelu;
  9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Podmiotu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX

 

§ 42
(Zagadnienia dodatkowe)

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem leczniczym.
 2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Podmiotu leczniczego.
 3. Zmiany Regulaminu będą wprowadzone pisemnie i podawane do wiadomości pracowników i pacjentów.

 

(Załącznik 1)

CENNIK MEA CLINIC

MEA CLINIC nie pobiera opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.